Cúúúl Techňology


Pokrok nezastavíš... a tak budu muset zahodit svůj osobní počítač, který sice využívající supravodivost při pokojové teplotě, ale předpověď počasí pro celou zeměkouli stíhá v realném čase počítat jen na dva dny dopředu :-( Taky se budu muset s nostalgií rozloučit se svým telepatickým monitorem, po jehož rozlišení 109 už neštěkne ani pes.

A tak po mnoha připomínkách svých mladších kolegů a studentů alespoň takto krátce doplňuji prehistorický obsah svých kurzů architektur počítačů o moderní "cool" technologie:


LCD monitor je tvořen deska z materiálu který po připojení energie rozpustí svou krystalickou mřížku a postupně od pravého horního rohu po řádcích do pravého dolního rohu body tvořené krystalickou mřížkou rozzáří do požadované barvy.

Dynamické paměti: ... buňky obsahují konzenzátor s nábojem.... a MOS tranzistor. Tranzistor zároveň slouží jako čítač.

RICS: instrukční sada se zkrátila a zjednodušila (pouze LOAD/STORE)

LCD: V klidovém stavu prochází signál proudem tekutých krystalů až na buňku a ta svítí.

LCD: ... se skládá z elektroluminiscenčního paprsku, dvou polarizačních desek a 2 provizorních skel.

LCD - Led Crystal Display

HDD - rozumí se kotouč, na který se zapisují data pomocí vrypů (obdobně jako u CD/DVD) s tím rozdílem, že se to provádí pomocí čtečky (funguje to na stejném principu jako gramofon)

Popis aktivní/pasivní LCD: Aktivní LCD je LCD na které se běžně díváme u PC (vidíme na něm obraz) na pasivním obraz není

architektura počítače: dle V.N. pracují v tzv. diskrétním režimu, kdy do PC je zaveden program a již s ním nepracuje.

RISC: Počet instruckí je snížen na minimum. 80% strojováho času jsou instrukce.

V dynamické paměti informace uložena ve formě naboju v katalizatoru.

LCD - je založen na krystalech které mění své skupenství v závislosti na elektromag. poli

statické paměti jsou řešeny pomocí klopných obvodů. Jsou to paměti které si uchovávají své informace o po odpojení od napětí. Příkladem je třeba HDD

LCD: V buňce je elektroluminoforní výbojka, reaguje na změnu filtrů.

Procesory RICS: ... víceemitorový vstup, otevřený kolektor, dioda DTM nahrazena víceemitorovou predikcí skoku....

Monolitický počítač: ... se snaží jednou složitou instrukcí vyřešit daný problém.

CISC - soubor jednoduchých instrukcí pracoval jen s jednou instrukcí.

von Neumann: ... strukturální počítač není ovlivněn typem úlohy, ...

Monolitický počítač: Dnes se používá hlavně kontrukce SOI (silikon na křemíku).

RICS: Úloha se rozdělí do několika částí a ty se řeší postupně všechny najednou.

LCD: Základem je nějaké monotóní podsvětlení. Následuje první filtr na něm jsou krystaly a pak další filtr. Při určitém příkazu se začnou krystaly pohybovat, tím začnou reagovat s vrstvou luminoforu a tím vznikne světelný bod.

Pevný disk: Zápis probíhá tím, že na plotnu je přiložena sběrnice s cívkou na konci, která zaznamenává magnetické změny plotny.

RICS má dlouhý program omezený počtem instrukcí.

LDC: ... V směšovači barev se vytvoří jeden barevný bod.

Disk je zmagnetizovaná placka kterou magnetizuje čtecí hlava.

RICS: - slabinou zřetězení je, že stačí chybka a celý program se zblázní.

LCD: pokud je z GPU vydána instrukce, určený krystal přestane odrážet světlo.

RICS: Má redukovaný počet instrukcí na nejpoužívanější ve formě klopných obvodů.

LCD: Barevné monitory obsahují na stínítku vrstvu luminoforů (což je látka, která převádí kinetickou energii na světelnou)

LCD: ... propouští přes sebe více světla které se potom dostává na luminiscenční vrstvu, která má určitou barvu RGB.

von Neumann - počítač ukládá data v bipolární soustavě.

statická paměť využívá k uložení informace klopného stavu...

statické paměti ukládají svou informaci v klopných obvodech a tudíž nejsou závislé na proudu...

statická paměť - informace je uchovávána v podobě náboje v klopném obvodu...

základní vlastnosti RISC...

monolitické počítače mají magnetickou odolnost, aby nedošlo k náhodnému zmagnetizování obvodu...

LCD - svítivost krystalu závisí na velikosti napětí.

LCD - pomocí vodivých mřížek se krystaly polarizují...

Monolitické počítače - malé, levné, spolehlivé, programovatelné.

LDC se skládají ze dvou skleněných desek mezi kterými jsou aktivní zobrazovací prvky. Elektrody se vyrábějí z průhledých pásků které se dají na přední skleněnou vrstvu... LCD obsahují tekuté kristaly olejovitou látku obsahující tyčinkovité molekuly které reagují na elektrické pole.

TTL je zařazena mezi pasivní součástky...

LCD - Při zapnutí monitoru dojde k polarizaci a odrazu světla.

LCD obsahují síť tekutých krystalů, které jsou řízeny pomocí aktivních tranzistorů. Tranzistor přivede napětí na určitý bod v jedné ze 3 vrstev RGB a krystaly se z polarizují a natáčí. Tuto síť bodů musí podsvětlovat LED lampa.

LCD - Bod se skládá ze 3 tranzistorů R G B, které polarizují krystaly, které buďto propouští světlo nebo nepropouští. Podsvětlení je řešeno světelnými katodami nebo diodami. ...

Skládá se z tekutých krystalů které se potočí o 90st. kdy prez ně proplouvá proud a v ten moment muže vzniknout obraz

pevný disk se skládá z ploten, ty jsou umístěny v pevném pouzdře a vyrobeny ze slitin třeba skla, nedají se obrobit, proto pevný disk.

RISC - málo používané instrukce byly nahrazeny řetězením nejběžnějších instrukcí

pevný disk - jádro tvoří magnetický obvod, na němž je navlečená cívka, magnetický tok procházející jádrem se v místě štěrbiny rozptyluje. Rozptylující siločáry magnetizují zázn. médium, při změne el. proudu v cívce se mění i směr magnetického toku jádrem i štěrbinou a tím i smysl magnetické vrstvy. Při pohybu vrstvy vznikají oblasti magnetované tím či oním směrem a mezi nima místa magnetických změn = magnetických reverzací, ty představují zapsanou informaci.

LCD - luminiscenční paprsek prochází přes fotonové desky...

Statická paměť funguje na principu elementární buňky. Je závislá na energetickém napětí.

LCD - LCD monitor se skládá z unipolární stěny dvojitého filtru a kristalů. LCD monitor funguje na principu přivádění elek. energie. Když je přivedena el. energie krystaly se otočí a vytvoří na unipolární stěně obraz.

LCD - deskou pronikne určitá intenzita světla do krystalů toto světlo je usměrněno na druhou desku kde je umístěn RGB filtr který zajistí spravnou barvu. Podle intenzity prochazeného světla je redukován jas

LCD - Obrazovka je tvořena podsvícením, gelovými krystalky a dvouma polarizátorama. Podsvícení tammusí být, protože krystalky samy o sobě nevyzařují žádné světlo. Polarizátory natáčejí krystalky a tím mění barvy.

LCD - Princip LCD monitorů je založen na podsvícení obrazovky. Světo prochází 2 filtry, tím se rozsvítí dané body v určité barvě na obrazovce 1. filtr určujě směr paprsku a druhý barvu pro daný bod (RGB)

Procesory RICS se začaly vyvíjet poté, co se pozorováním programátorů zjistilo, že málokterý programátor využíval veškeré možnosti které mu dávala instrukční sada.

RISC - instrukce se vykoná každým průchodem proudu v obvodu.

LCD - obsahuje elektroluminiscenční desky mezi kterými jsou tekuté krystaly které propouštějí tok světla.

Predikce skoku se řeší kvůli slabému místu v RISC PC, kdy může dojít k zacyklení instrukce. Řeší se pomocí bitu, který je přidáván k poslední instrukci.

predikce skoků - načtení instrukcí za odskočením jejich detekce

CD - jsou neohebné, většinou ze slitiny skla s kovem

von Neumann - při chybě hrozí přepsání instrukční sady

LCD - světlo projde polarizačním filtrem a poté luminoforescenčním krystalem

LCD - kristaly přijmou energii kladně nabitých částic které tvoří na monitoru body a ty dohromady tvoří obraz.

HDD - Na křemíkové kotouče ukládá čtecí hlava pomocí magnetismu 1,0

LCD - signály z grafického adaptéru počítače "řeknou" jednotlivým tekutým krystalům, jak se mají zbarvit

monolitický počítač - od slova monolit - stavěno na monolytických článcích stejného druhu

LCD - Svetlo prechádza dvoma polarizačími filtrami z tekutého kryštálu je to látka s vlastnosťami kvapaliny a tuhej látky pomocou elektrického poľa ich môžeme natáčať a tak polarizovať svetlo do určitého smeru vzájomnou polohou kryštálov riadime množstvo precházajúceho svetla mriežkami kolmé mriežky žiadne svetlo rovnobežné maximálně svetlo farebné LCD 3 body v jednej bunke RGB.

CD - záznam se prevádza v podobe prehlbovania bitov

LCD monitory obsahují tekuté krystaly kterou jsou umístěny mezi elektroluminiscenčními filtry. ... Krystaly nevydávají světelnou stopu proto je nutné podsvícení.

CD - do luminescenční vrstvy jsou data uložena ve formě jamek

LCD - krystaly se uspořádavají pode siločar mezi dvěma magnetickými póly

HDD - pomocí zápisové hlavy se na disku tvoří kladně a záporně nabité plošky

RISC - průzkum prokázal, že 50% programátorů používá pouze 3 instrukce a 75% programátorů používá pouze 8 instrukcí.